Zorgboerderij de Bult biedt mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding, zorg, opvang en verblijf. Iedereen die ooit een zorgboerderij bezocht heeft, kan zelf ervaren wat de heilzame werking is van de combinatie van werk, omgeving, aandacht voor mens, dier, natuur en zorg. We kiezen er bewust voor de landbouw en zorg te combineren. We voelen ons betrokken bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en houden rekening met mogelijkheden en doelen van deelnemers. Wij proberen zo een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de agrarische sector.

Zelf ervaren is een uitstekende manier om vaardigheden en kennis op te doen. Op onze boerderij worden mensen bijna vanzelfsprekend en intuïtief aangesproken op hun mogelijkheden. De sfeer is goed en mensen komen tot innerlijke rust, ondanks het feit dat ze de handen uit de mouwen steken. Het werk is ook gezond, omdat het actief, doelgericht en zinvol is. De tijdsstructurering en het ontdekken van de individuele mogelijkheden zijn heilzaam. Veel hulpvragers missen structuur in hun leven. Onze zorgboerderij kan die structuur bieden. De gang van zaken op de boerderij kent meestal een vast verloop en er is een vast dag- en seizoensritme.

Voordelen van verblijven op onze zorgboerderij:

 • de ruimte, de lage drempel en het informele karakter;
 • de grote diversiteit in werkzaamheden en activiteiten;
 • de context van de werk- en bedrijfscultuur;
 • de combinatie van wonen en werken;
 • de acceptatie van mensen die anders zijn, doen of denken;
 • het normale leven;
 • integratie door de vele contacten met anderen;
 • het werken met planten en dieren (relaties aangaan);
 • zichtbare resultaten;
 • meemaken van de seizoenen;
 • lichamelijk bezig zijn;
 • zelf zorgen in plaats van verzorgd worden.

De Bult was voorheen een veehouderij bedrijf. Nu staat de zorg centraal. Veel tijd en aandacht gaan naar het ontwikkelen van activiteiten die een gevarieerd werkaanbod opleveren. Er is een huiskamer en er zijn sanitaire voorzieningen.

Aanbod

Bij ons zijn mogelijkheden tot sociale activering, arbeidstraining of een begeleide werkplek. Het werk op de boerderij is bedoeld om arbeidsritme en sociale contacten op te doen. Het kan ook zijn dat mensen naar de boerderij komen om bij te komen en zich te bezinnen op de toekomst. Het aanbod van zorgboerderij de Bult varieert van zorg tot arbeidsintegratie. Voor sommige deelnemers is het voldoende dat de sfeer en de omgeving hen goed doen. Bij andere deelnemers worden de vaardigheden van de deelnemers getraind, soms als opstap naar reguliere arbeid.

Zorgboerderij de Bult richt zich op dagbesteding voor mensen met een hulp- of zorgvraag. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot wonen voor mensen die zorg nodig hebben. Dit is mogelijk op een kamer met zorg in de boerderij of in een zorgunit in de verbouwde jongveestal. Het gaat er in ieder geval om te genieten van de sfeer en de ruimte, het contact met dieren, bezig te zijn in het groen, om te werken in het kader van een leer, werk- of reïntegratietraject en/of wonen.

Sinds augustus 2011 is het mogelijk voor jongelui tussen 8 en 16 jaar om te logeren. Wegens veel vraag naar de logeerweekenden, is besloten het drie keer in de maand te laten plaatsvinden. Vrijdag om 16.00 uur komen de logés om op zondag om 16.00 uur weer te vertrekken.

Zorgboerderij De Bult legt zich ook toe op huisverkoop van producten in de plattelandswinkel, recreatieve activiteiten (SVR camping, bed and breakfast, dagrecreatie, uutbloazen, rustpunt, fietsrondje achterhoek, verhuren ruimtes en landschapsbeheer), waarmee het aanbod van activiteiten en werkvelden voor deelnemers wordt verbreed en er meer mensen op het bedrijf komen, hetgeen de mogelijkheden tot integratie vergroot.

Ons bedrijf is kleinschalig, waardoor veiligheid en overzichtelijkheid kan worden geboden. Er is veel ruimte voor een persoonlijke benadering, die afgestemd is op de mogelijkheden van een ieder.

Deelnemers

Mensen uit verschillende doelgroepen zijn welkom op de Bult:

 • mensen met een verstandelijke beperking: mensen met een laag intelligentieniveau en soms daaraan gekoppelde gedragsproblematiek
 • mensen met een psychische hulpvraag: mensen die door (tijdelijke) psychische problematiek ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in de maatschappij
 • mensen met een lichamelijke beperking, al dan niet gepaard met andere beperkingen
 • jeugdzorg: jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die op verschillende terreinen extra zorg, ondersteuning, begeleiding e.d. ontvangen. Binnen de jeugdzorg zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden, zoals jeugdigen die jeugdhulpverlening nodig hebben en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
 • jongeren uit het speciaal onderwijs: jongeren die vanwege een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek speciaal onderwijs volgen, bijvoorbeeld op een ZMLK-school of een ZMOK-school
 • dementerende ouderen: mensen veelal ouder dan 55 jaar die geïndiceerd zijn in het spectrum dementie
 • ouderen: mensen ouder dan 55 jaar die ondersteuning behoeven bij een zinvolle daginvulling
 • langdurig werklozen: mensen die langdurig werkloos zijn en die het eerst komende jaar geen baan in het vooruitzicht hebben
 • mensen met autisme: jongeren en volwassenen met een stoornis uit het autistisch spectrum
 • mensen met burn-out: mensen die door werk en/of privé leven last hebben van burn- out verschijnselen waardoor (volledig) werken (tijdelijk) niet mogelijk is.

Zorgboerderij de Bult kiest bewust voor een combinatie van doelgroepen en leeftijden. Een groot voordeel is de positieve wisselwerking tussen diverse mensen met verschillende beperkingen en hulpvragen. Op zorgboerderij de Bult is ook jeugd welkom. Wat het wonen betreft, kunnen jongeren vanaf 16 jaar terecht. De vorm van wonen zit tussen dat wat een kamertrainingscentrum of begeleid wonen en wat een gezin een deelnemer kan bieden. Er is 24 uur per dag iemand bereikbaar. Wel moet men op zondag zoveel mogelijk zelf problemen het hoofd bieden. De (woensdag)middagen en zaterdag worden met name beschikbaar gehouden voor activiteiten met kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

Activiteiten

De variatie in activiteiten en werkzaamheden is groot op de Bult. Er zijn activiteiten voor deelnemers met beperkte vaardigheden en arbeidsmatige activiteiten voor deelnemers met meer mogelijkheden. Op zorgboerderij de Bult vraagt de begeleiding van een deelnemer meer tijd dan de arbeid oplevert en er is daarom sprake van zorg. Deelnemers kunnen zich richten op 15 verschillende categorieën activiteiten of een combinatie daarvan.

Begeleiding

Bij het begeleiden van de deelnemer staan betrokkenheid, respect en aandacht voor de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer centraal. Er is een houding van algemene zorg en persoonlijke aandacht. Een deelnemer moet zich welkom en op zijn gemak voelen. De zorgboer/(vrijwillige) begeleiders en de deelnemer werken nauw samen en zoeken naar oplossingen voor problemen, klachten of kritiek. Vanuit een veilige situatie kunnen (onder begeleiding) uitdagingen voor een deelnemer ingebouwd worden, zodat hij nieuwe dingen kan leren. De begeleiding van de deelnemers wordt met name gedaan door de dochter van de boer en boerin. De boer en boerin hebben jarenlang pleegkinderen opgevangen, jongeren die bij hen op kamers woonden begeleid en daarna ex-gevangenen en (ex)psychiatrische patiënten opgevangen op de zorgboerderij.

Dochter Harriët die afgestudeerd is als agogisch werker (mbo), maatschappelijk werker (hbo) en orthopedagoog (wo), heeft in de zwakzinnigenzorg gewerkt, als orthopedagoog les gegeven aan Hogeschool Enschede aan studenten maatschappelijk werk en dienstverlening, was beleidsmedewerker voor Gelderland voor de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, was mentor bij het begeleid wonen project op de zorgboerderij, was pleegzorgwerker en volgde en gaf workshops op internationale pleegzorgconferenties. In haar vrije tijd heeft ze bij het CJV (Christelijke Jongeren Verbond) vijftien jaar als (hoofd)kampleider kampen gedraaid voor kinderen van 6 tot 12 jaar, bij de JiP (Jongeren in Pleeggezinnen) (hoofd)kampleider voor kampen van (pleeg)kinderen uit pleeggezinnen van 12 tot 18 jaar, heeft een theatergroep van de kerk opgezet, draaide huiscatechesegroepen voor jongeren van 12-16 jaar en ging als begeleider mee met de Jongeren werkgroep Roemenië om in Roemenië klussen te doen zoals een ziekenhuis opknappen en een speeltuin maken.

De begeleiding verloopt in vier stappen:

 1. de kennismaking
 2. het begeleidingstraject
 3. evaluaties
 4. doorstroom/uitstroom

Agenda

Januari

Januari
1 nieuwjaarsdag: geen dagbesteding
2 start dagbesteding 2020
3 logeerweekend week 1
4 logeerweekend
5 logeerweekend
7 massagetraining Erna, Annemien, Miranda, Harriët
10 logeerweekend week 2
Marie-Louise training Brainblocks
11 logeerweekend
nieuwjaarsborrel, 15.30 uur – 17.00 uur, wensenboom
12 logeerweekend
14 ontruimingsoefening
16 ontruimingsoefening
cliëntenraad
17 logeerweekend week 3
18 logeerweekend
ontruimingsoefening
19 logeerweekend
20 ontruimingsoefening
22 ontruimingsoefening
Intervisie: contextuele methode
23 audit wonen en dagbesteding
etentje medewerkers
24 logeerweekend week 4
25 logeerweekend
26 logeerweekend
ontruimingsoefening
27 ouder- en deelnemersavond, 19.30 uur
31 logeerweekend week 5
… ehak

Februari

1 logeerweekend
2 logeerweekend
7 logeerweekend week 6
8 logeerweekend
9 logeerweekend
13 congres overprikkeling Sigrid, Ede
14 training brainblocks MarieLouise
logeerweekend week 7
15 logeerweekend
16 logeerweekend
17 voorjaarsvakantie noord t/m 23/2
bhv
21 logeerweekend week 8
22 logeerweekend
23 logeerweekend
24 voorjaarsvakantie midden en zuid t/m 1/3
28 logeerweekend week 9
29 logeerweekend

Maart

1 logeerweekend
5 congres verslavingsproblematiek, Myrthe, Zwolle
6 logeerweekend week 10
7 logeerweekend
8 logeerweekend
11 9.00 uur begeleidersoverleg
13 logeerweekend week 11
NLDOET
14 logeerweekend
NLDOET
15 logeerweekend
18 meeloopmiddag ouders, 13.00 uur – 17.00 uur
20 logeerweekend week 12
Breinwijs-breinkunde, Harriët, Nieuwegein
21 logeerweekend
22 logeerweekend
27 logeerweekend week 13
28 logeerweekend
29 logeerweekend
... zoönosenkeurmerk

April

3 logeerweekend week 14
familieweekend Ton en Harriët
4 logeerweekend
familieweekend Ton en Harriët
5 logeerweekend
10 Goede vrijdag, geen dagbesteding, geen logeerweekend, week 15
11 Stille zaterdag, geen dagbesteding, geen logeerweekend
12 geen logeerweekend
13 2e paasdag, geen dagbesteding
17 logeerweekend week 16
18 logeerweekend
15.00 uur voorjaarsmarkt
19 logeerweekend
24 logeerweekend week 17
25 logeerweekend
26 logeerweekend
27 Koningsdag, wel dagbesteding
Meivakantie t/m 3 mei

Mei

1 logeerweekend week 18
2 logeerweekend
3 logeerweekend
5 bevrijdingsdag, wel dagbesteding
8 logeerweekend week 19
9 logeerweekend
10 logeerweekend
moederdag
13 intervisie
14 cliëntenraad
15 logeerweekend week 20
16 logeerweekend
17 logeerweekend
ontruimingsoefening
18 19.30 uur ouder- en deelnemersavond
21 Hemelvaartsdag, geen dagbesteding
22 logeerweekend week 21
23 logeerweekend
24 logeerweekend
Ton en Harriët vakantie t/m 29 mei
29 logeerweekend week 22
30 logeerweekend
31 logeerweekend, 1e Pinksterdag

Juni

1 2e Pinksterdag, geen dagbesteding
4 open dag 1
5 logeerweekend week 23
open dag 2
6 logeerweekend
open dag 3
7 logeerweekend
12 logeerweekend week 24
13 logeerweekend
14 logeerweekend
19 logeerweekend week 25
20 logeerweekend
21 logeerweekend
vaderdag
24 begeleidersoverleg, 9.00 uur
25 cliëntenraad
26 logeerweekend week 26
hoken in Toldiek
27 logeerweekend
28 logeerweekend
hoken in Toldiek

Juli

3 logeerweekend week 27
4 logeerweekend
5 logeerweekend
9 zomervakantie Noord t/m 16/8
10 logeerweekend week 28
11 logeerweekend
12 logeerweekend
13 zomervakantie Noord, Zuid
17 logeerweekend week 29
18 logeerweekend
19 logeerweekend
20 zomervakantie Noord, Zuid, Midden
24 logeerweekend week 30
25 logeerweekend
26 logeerweekend
27 midweek logeren, 9.00 uur
28 midweek logeren
29 midweek logeren
30 midweek logeren
31 midweek logeren, 17.00 uur einde
Logeerweekend week 31

Augustus

1 logeerweekend
2 logeerweekend
7 logeerweekend week 32
8 logeerweekend
9 logeerweekend
10 (reserve) midweek logeren
11 (reserve) midweek logeren
12 (reserve) midweek logeren
13 (reserve) midweek logeren
14 (reserve) midweek logeren
logeerweekend week 33
15 logeerweekend
16 logeerweekend
17 start school regio noord
21 logeerweekend week 34
22 logeerweekend
23 logeerweekend
24 start school regio zuid
28 logeerweekend week 35
barbecue medewerkers en deelnemers
29 logeerweekend
30 logeerweekend
31 start school regio midden

September

4 logeerweekend week 36
5 logeerweekend
6 logeerweekend
vakantie Ton en Harriët tot en met 18 september
11 logeerweekend week 37
12 logeerweekend
13 logeerweekend
18 logeerweekend week 38
19 logeerweekend
broertjes- en zusjesdag
20 logeerweekend
24 19.30 uur deelnemers- en ouderavond
25 logeerweekend week 39
26 logeerweekend
27 logeerweekend
30 intervisie
… EHAK

Oktober

2 logeerweekend week 40
3 logeerweekend
meeloopdag ouders: 9.00 uur – 17.00 uur
4 logeerweekend
8 cliëntenraad
9 logeerweekend week 41
10 logeerweekend
11 logeerweekend
12 herfstvakantie noord t/m 18/10
16 logeerweekend week 42
17 logeerweekend
18 logeerweekend
19 herfstvakantie midden en zuid t/m 25 oktober
start school regio noord
23 logeerweekend week 43
24 logeerweekend
25 logeerweekend
26 start school zuid en midden
30 logeerweekend week 44
31 logeerweekend

November

1 logeerweekend
2 ontruimingsoefening
3 ontruimingsoefening
4 ontruimingsoefening
5 ontruimingsoefening
6 logeerweekend week 45
ontruimingsoefening
7 logeerweekend
ontruimingsoefening
8 logeerweekend
Ontruimingsoefening
11 9.00 uur begeleidersoverleg
13 logeerweekend week 46
14 logeerweekend
15 logeerweekend
19 cliëntenraad
20 logeerweekend week 47
21 logeerweekend
22 logeerweekend
27 logeerweekend week 48
28 logeerweekend
29 logeerweekend

December

3 sinterklaas volwassenen
4 logeerweekend week 49
5 logeerweekend
sinterklaasfeest 9.00 uur – 12.00 uur
6 logeerweekend
11 logeerweekend week 50
12 logeerweekend
13 logeerweekend
14 begeleiders en deelnemersavond: thema’s 2019
18 logeerweekend week 51
19 logeerweekend
kerstborrel 15.30 uur – 17.00 uur
20 logeerweekend
21 kerstvakantie t/m 3/1
geen dagbesteding
22 wel dagbesteding
23 geen dagbesteding
24 wel dagbesteding
25 eerste kerstdag: geen dagbesteding en logeren
26 tweede kerstdag: geen dagbesteding en logeren
27 geen logeren
28 wel dagbesteding
29 geen dagbesteding
30 wel dagbesteding
31 geen dagbesteding

In de vakantieperiode, maar ook buiten vakantieperiodes is het mogelijk op aanvraag extra dagen dagbesteding af te spreken of te komen logeren.

Fotoboek

U kunt een keuze maken uit onderstaande categorieën.

Contact ons:

Zorg- en recreatieboerderij "De Bult"
Harriët Hiddink Knoef
Beekstraat 13
7227 NC Toldijk (gem. Bronckhorst)

Tel: 0575-45 13 05
Mobiel: 06-28 56 89 81
E-mail: info@zorgboerderijdebult.nl
Website: www.zorgboerderijdebult.nl

Bekijk onze Facebook pagina.