info@email.com
To Add menu Go Here

Zorgboerderij de Bult biedt mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding, zorg, opvang en verblijf. Iedereen die ooit een zorgboerderij bezocht heeft, kan zelf ervaren wat de heilzame werking is van de combinatie van werk, omgeving, aandacht voor mens, dier, natuur en zorg. We kiezen er bewust voor de landbouw en zorg te combineren. We voelen ons betrokken bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en houden rekening met mogelijkheden en doelen van deelnemers. Wij proberen zo een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de agrarische sector.

Zelf ervaren is een uitstekende manier om vaardigheden en kennis op te doen. Op onze boerderij worden mensen bijna vanzelfsprekend en intuïtief aangesproken op hun mogelijkheden. De sfeer is goed en mensen komen tot innerlijke rust, ondanks het feit dat ze de handen uit de mouwen steken. Het werk is ook gezond, omdat het actief, doelgericht en zinvol is. De tijdsstructurering en het ontdekken van de individuele mogelijkheden zijn heilzaam. Veel hulpvragers missen structuur in hun leven. Onze zorgboerderij kan die structuur bieden. De gang van zaken op de boerderij kent meestal een vast verloop en er is een vast dag- en seizoensritme.

Voordelen van verblijven op onze zorgboerderij:

 • de ruimte, de lage drempel en het informele karakter;
 • de grote diversiteit in werkzaamheden en activiteiten;
 • de context van de werk- en bedrijfscultuur;
 • de combinatie van wonen en werken;
 • de acceptatie van mensen die anders zijn, doen of denken;
 • het normale leven;
 • integratie door de vele contacten met anderen;
 • het werken met planten en dieren (relaties aangaan);
 • zichtbare resultaten;
 • meemaken van de seizoenen;
 • lichamelijk bezig zijn;
 • zelf zorgen in plaats van verzorgd worden.

De Bult was voorheen een veehouderij bedrijf. Nu staat de zorg centraal. Veel tijd en aandacht gaan naar het ontwikkelen van activiteiten die een gevarieerd werkaanbod opleveren. Er is een huiskamer en er zijn sanitaire voorzieningen.

Aanbod

Bij ons zijn mogelijkheden tot sociale activering, arbeidstraining of een begeleide werkplek. Het werk op de boerderij is bedoeld om arbeidsritme en sociale contacten op te doen. Het kan ook zijn dat mensen naar de boerderij komen om bij te komen en zich te bezinnen op de toekomst. Het aanbod van zorgboerderij de Bult varieert van zorg tot arbeidsintegratie. Voor sommige deelnemers is het voldoende dat de sfeer en de omgeving hen goed doen. Bij andere deelnemers worden de vaardigheden van de deelnemers getraind, soms als opstap naar reguliere arbeid.

Zorgboerderij de Bult richt zich op dagbesteding voor mensen met een hulp- of zorgvraag. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot wonen voor mensen die zorg nodig hebben. Dit is mogelijk op een kamer met zorg in de boerderij of in een zorgunit in de verbouwde jongveestal. Het gaat er in ieder geval om te genieten van de sfeer en de ruimte, het contact met dieren, bezig te zijn in het groen, om te werken in het kader van een leer, werk- of re-integratietraject en/of wonen.

Sinds augustus 2011 is het mogelijk voor jongelui tussen 8 en 16 jaar om te logeren. Wegens veel vraag naar de logeerweekenden, is besloten dit wekelijks te laten plaatsvinden. Vrijdag om 16.00 uur komen de logés om op zondag om 16.00 uur weer te vertrekken.

Zorgboerderij De Bult legt zich ook toe op huisverkoop van producten in de plattelandswinkel, recreatieve activiteiten (SVR camping, bed and breakfast, dagrecreatie, uutbloazen, rustpunt, fietsrondje achterhoek, verhuren ruimtes en landschapsbeheer), waarmee het aanbod van activiteiten en werkvelden voor deelnemers wordt verbreed en er meer mensen op het bedrijf komen, hetgeen de mogelijkheden tot integratie vergroot.

Ons bedrijf is kleinschalig, waardoor veiligheid en overzichtelijkheid kan worden geboden. Er is veel ruimte voor een persoonlijke benadering, die afgestemd is op de mogelijkheden van een ieder.

Deelnemers

Mensen uit verschillende doelgroepen zijn welkom op de Bult:

 • mensen met een verstandelijke beperking: mensen met een laag intelligentieniveau en soms daaraan gekoppelde gedragsproblematiek
 • mensen met een psychische hulpvraag: mensen die door (tijdelijke) psychische problematiek ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in de maatschappij
 • mensen met een lichamelijke beperking, al dan niet gepaard met andere beperkingen
 • jeugdzorg: jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die op verschillende terreinen extra zorg, ondersteuning, begeleiding e.d. ontvangen. Binnen de jeugdzorg zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden, zoals jeugdigen die jeugdhulpverlening nodig hebben en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
 • jongeren uit het speciaal onderwijs: jongeren die vanwege een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek speciaal onderwijs volgen, bijvoorbeeld op een ZMLK-school of een ZMOK-school
 • dementerende ouderen: mensen veelal ouder dan 55 jaar die geïndiceerd zijn in het spectrum dementie
 • ouderen: mensen ouder dan 55 jaar die ondersteuning behoeven bij een zinvolle daginvulling
 • langdurig werklozen: mensen die langdurig werkloos zijn en die het eerst komende jaar geen baan in het vooruitzicht hebben
 • mensen met autisme: jongeren en volwassenen met een stoornis uit het autistisch spectrum
 • mensen met burn-out: mensen die door werk en/of privé leven last hebben van burn- out verschijnselen waardoor (volledig) werken (tijdelijk) niet mogelijk is.

Zorgboerderij de Bult kiest bewust voor een combinatie van doelgroepen en leeftijden. Een groot voordeel is de positieve wisselwerking tussen diverse mensen met verschillende beperkingen en hulpvragen. Op zorgboerderij de Bult is ook jeugd welkom. Wat het wonen betreft, kunnen jongeren vanaf 16 jaar terecht. De vorm van wonen zit tussen dat wat een kamertrainingscentrum of begeleid wonen en wat een gezin een deelnemer kan bieden. Er is 24 uur per dag iemand bereikbaar. Wel moet men op zondag zoveel mogelijk zelf problemen het hoofd bieden. De (woensdag)middagen en zaterdag worden met name beschikbaar gehouden voor activiteiten met kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

Activiteiten

De variatie in activiteiten en werkzaamheden is groot op de Bult. Er zijn activiteiten voor deelnemers met beperkte vaardigheden en arbeidsmatige activiteiten voor deelnemers met meer mogelijkheden. Op zorgboerderij de Bult vraagt de begeleiding van een deelnemer meer tijd dan de arbeid oplevert en er is daarom sprake van zorg. Deelnemers kunnen zich richten op 15 verschillende categorieën activiteiten of een combinatie daarvan.

Begeleiding

Bij het begeleiden van de deelnemer staan betrokkenheid, respect en aandacht voor de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer centraal. Er is een houding van algemene zorg en persoonlijke aandacht. Een deelnemer moet zich welkom en op zijn gemak voelen. De zorgboer/(vrijwillige) begeleiders en de deelnemer werken nauw samen en zoeken naar oplossingen voor problemen, klachten of kritiek. Vanuit een veilige situatie kunnen (onder begeleiding) uitdagingen voor een deelnemer ingebouwd worden, zodat hij nieuwe dingen kan leren. De begeleiding van de deelnemers wordt met name gedaan door de dochter van de boer en boerin. De boer en boerin hebben jarenlang pleegkinderen opgevangen, jongeren die bij hen op kamers woonden begeleid en daarna ex-gevangenen en (ex)psychiatrische patiënten opgevangen op de zorgboerderij.

Dochter Harriët die afgestudeerd is als agogisch werker (mbo), maatschappelijk werker (hbo) en orthopedagoog (wo), heeft in de zwakzinnigenzorg gewerkt, als orthopedagoog les gegeven aan Hogeschool Enschede aan studenten maatschappelijk werk en dienstverlening, was beleidsmedewerker voor Gelderland voor de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, was mentor bij het begeleid wonen project op de zorgboerderij, was pleegzorgwerker en volgde en gaf workshops op internationale pleegzorgconferenties. In haar vrije tijd heeft ze bij het CJV (Christelijke Jongeren Verbond) vijftien jaar als (hoofd)kampleider kampen gedraaid voor kinderen van 6 tot 12 jaar, bij de JiP (Jongeren in Pleeggezinnen) (hoofd)kampleider voor kampen van (pleeg)kinderen uit pleeggezinnen van 12 tot 18 jaar, heeft een theatergroep van de kerk opgezet, draaide huiscatechesegroepen voor jongeren van 12-16 jaar en ging als begeleider mee met de Jongeren werkgroep Roemenië om in Roemenië klussen te doen zoals een ziekenhuis opknappen en een speeltuin maken.

De begeleiding verloopt in vier stappen:

 1. de kennismaking
 2. het begeleidingstraject
 3. evaluaties
 4. doorstroom/uitstroom

Agenda van het afgelopen jaar

Januari

1 nieuwjaarsdag: geen dagbesteding
2 start dagbesteding
8 logeerweekend week 1
9 logeerweekend
10 logeerweekend
11 19.30 uur ouders- en deelnemersavond: wensenboom
15 logeerweekend week 2
16 logeerweekend
17 logeerweekend
18 ontruimingsoefening
19 ontruimingsoefening
20 ontruimingsoefening
20 Intervisie: AVG, wet dwang en zorg
21 ontruimingsoefening
22 logeerweekend week 3
Ontruimingsoefening
23 logeerweekend
Ontruimingsoefening
24 logeerweekend
ontruimingsoefening
28 cliëntenraad, 1
29 logeerweekend week 4
30 logeerweekend
31 logeerweekend

Februari

3 zoönosenkeurmerk
5 logeerweekend week 5
6 logeerweekend
7 logeerweekend
11 studiedag begeleiders: omgang met deskundigheidsbevordering, thema’s, congressen, boeken
12 logeerweekend week 6
13 logeerweekend
14 logeerweekend
15 voorjaarsvakantie Zuid t/m 21 febr
17 begeleidersoverleg
18 intervisie VZOG jeugd: AVG en Wet Zorg en dwang
19 logeerweekend week 7
20 logeerweekend
21 logeerweekend
22 voorjaarsvakantie Noord en Midden t/m 28 febr
26 logeerweekend week 8
27 logeerweekend
28 logeerweekend

Maart

5 logeerweekend week 9
6 logeerweekend
7 logeerweekend
10 intervisie: indicaties
12 logeerweekend week 10
NLDOET
13 logeerweekend
14 logeerweekend
17 meeloopmiddag ouders, 13.00–17.00 uur
18 cliëntenraad. 2
19 logeerweekend week 11
20 logeerweekend
20 meeloopochtend of -middag ouders, 9.00-13.00 of 13.00–17.00 uur
21 logeerweekend
26 logeerweekend week 12
27 logeerweekend
28 logeerweekend

April

2 logeerweekend week 13
3 logeerweekend
4 logeerweekend, 1e paasdag
5 2e paasdag, geen dagbesteding
8 studiedag begeleiders: omgang met deskundigheidsbevordering, thema’s, congressen, boeken
9 logeerweekend week 14
10 logeerweekend
11 logeerweekend
12 BHV
14 begeleidersoverleg
15 ouders- en deelnemersavond:
16 logeerweekend week 15
17 logeerweekend
17 voorjaarsmarkt 15.00 uur -17.00 uur
18 logeerweekend
23 logeerweekend week 16
24 logeerweekend
25 logeerweekend
27 Koningsdag, wel dagbesteding
30 logeerweekend week 17

Mei

1 logeerweekend
2 logeerweekend
3 meivakantie t/m 9 mei
5 bevrijdingsdag, wel dagbesteding
7 logeerweekend week 18
8 logeerweekend
9 logeerweekend
Moederdag
12 intervisie: kleinschalig wonen
13 Hemelvaartsdag, geen dagbesteding
14 logeerweekend week 19
15 logeerweekend
16 logeerweekend
17 19.30 uur ouders- en deelnemersavond, 3: avg en wet dwang en zorg
21 logeerweekend week 20
22 logeerweekend
23 logeerweekend, eerste pinksterdag
midweek Ton en Harriët t/m 28 mei
24 tweede pinksterdag, geen dagbesteding
28 logeerweekend week 21
29 logeerweekend
30 logeerweekend

Juni

4 logeerweekend week 22
open dag 1
5 logeerweekend
open dag 2
6 logeerweekend
open dag 3
7 logeerweekend
9 begeleidersoverleg
11 logeerweekend week 23
12 logeerweekend
13 logeerweekend
18 logeerweekend week 24
19 logeerweekend
20 logeerweekend
vaderdag
24 cliëntenraad 3
25 logeerweekend week 25
26 logeerweekend
27 logeerweekend

Juli

2 logeerweekend week 26
3 logeerweekend
4 logeerweekend
9 logeerweekend week 27
10 logeerweekend
zomervakantieborrel 15.30 uur – 17.00 uur
11 logeerweekend
12 zomervakantie Noord (t/m 22/8)
16 logeerweekend week 28
17 logeerweekend
18 logeerweekend
19 zomervakantie Midden (t/m 29/8)
23 logeerweekend week 29
24 logeerweekend
25 logeerweekend
26 zomervakantie Zuid (t/m 5/9)
30 logeerweekend week 30
31 logeerweekend

Augustus

1 logeerweekend
2 midweek logeren, 9.00 uur
3 midweek logeren
4 midweek logeren
5 midweek logeren
6 midweek logeren, 17.00 uur einde
logeerweekend week 31
7 logeerweekend
8 logeerweekend
13 logeerweekend week 32
14 logeerweekend
15 logeerweekend
16 3 daags logeren, 16 t/m 18 augustus, 9.00 uur t/m 17.00 uur
18 3 daags logeren, 18 t/m 20 augustus 9.00 uur t/m 17.00 uur
of een midweek van maandag 9.00 uur tot en met vrijdag 17.00 uur
20 logeerweekend week 33
21 logeerweekend
22 logeerweekend
23 start school regio noord
27 logeerweekend week 34
28 logeerweekend
29 logeerweekend
30 start school regio midden
...EHAK

September

3 logeerweekend week 35
barbecue medewerkers en deelnemers
4 logeerweekend
5 logeerweekend
vakantie Ton en Harriët t/m 17 september
10 logeerweekend week 36
11 logeerweekend
12 logeerweekend
17 logeerweekend week 37
18 logeerweekend
broertjes- en zusjesmiddag
19 logeerweekend
22 broertjes- en zusjesmiddag
23 19.30 uur deelnemers- en ouderavond, 4
24 logeerweekend week 38
25 logeerweekend
26 logeerweekend
29 intervisie

Oktober

1 logeerweekend week 39
2 logeerweekend
3 logeerweekend
7 cliëntenraad, 4
8 logeerweekend week 40
9 logeerweekend
10 logeerweekend
12 studiedag
15 logeerweekend week 41
16 logeerweekend
17 logeerweekend
18 herfstvakantie noord en midden t/m 22/10
22 logeerweekend week 42
23 logeerweekend
24 logeerweekend
25 herfstvakantie zuid t/m 29 oktober
29 logeerweekend week 43
30 logeerweekend
31 logeerweekend

November

1 ontruimingsoefening
2 ontruimingsoefening
3 ontruimingsoefening
4 ontruimingsoefening
5 logeerweekend week 44
ontruimingsoefening
6 logeerweekend
ontruimingsoefening
7 logeerweekend
ontruimingsoefening
10 begeleidersoverleg
12 logeerweekend week 45
13 logeerweekend
14 logeerweekend
18 cliëntenraad 4
19 logeerweekend week 46
20 logeerweekend
21 logeerweekend
22 begeleiders en deelnemersavond:
26 logeerweekend week 47
27 logeerweekend
28 logeerweekend

December

2 sinterklaas deelnemers donderdag (m.n. volwassenen)
3 logeerweekend week 48
4 logeerweekend
sinterklaasfeest 9.00 uur – 12.00 uur alle jongelui die zich opgeven
5 logeerweekend
10 logeerweekend week 49
11 logeerweekend
12 logeerweekend
17 logeerweekend week 50
18 logeerweekend
kerstborrel 15.30 uur – 17.00 uur, ouders- en deelnemersbijeenkomst, 6
19 logeerweekend
24 kerstavond, geen logeren
25 eerste kerstdag: geen dagbesteding en logeren
26 tweede kerstdag: geen dagbesteding en logeren
27 geen dagbesteding
28 wel dagbesteding
29 geen dagbesteding
30 wel dagbesteding
31 oudejaarsavond geen dagbesteding en logeren

In de vakantieperiode, maar ook buiten vakantieperiodes is het mogelijk op aanvraag extra dagen dagbesteding af te spreken of te komen logeren. In overleg is veel mogelijk.

Fotoboek

U kunt een keuze maken uit onderstaande categorieën.

Contact ons:

Zorg- en recreatieboerderij "De Bult"
Harriët Hiddink Knoef
Beekstraat 13
7227 NC Toldijk (gem. Bronckhorst)

Tel: 0575-45 13 05
Mobiel: 06-28 56 89 81
E-mail: info@zorgboerderijdebult.nl
Website: www.zorgboerderijdebult.nl

Bekijk onze Facebook pagina.